TRON: Cập nhật 18 sàn giao dịch hỗ trợ dịch chuyển TRX

Chi phí để thực hiện Tấn công 51% : Rẻ….đến bất ngờ !!!