[SCAM] Review Biteroi – Lợi nhuận 3%/ngày trong 60 ngày. Đầu tư tối thiểu 25 USD. Thanh toán Manual

[SCAM] Review Cloudpons – Lợi nhuận 6%/ngày trong 20 ngày làm việc. Đầu tư tối thiểu 10 USD. Thanh toán tức thì