Xin chào cộng đồng Nhà đầu tư,

Kể từ 06:00, ngày 01/10/2021 trở đi, HC4M Club sẽ bổ sung thêm chương trình thưởng dành cho các Leader và TOP Leader tham gia cùng chúng tôi.

leader bonus 1 - Tặng thưởng cho Leader của HC4M Club (Leader Bonus)

Dành cho Leader tham gia cùng HC4M Club

I. Thưởng doanh số cho Leader phát triển đội nhóm (Leader Bonus)

– Điều kiện:

 • Là thành viên đăng kí trực tiếp dưới HC4M;
 • Doanh số nhóm đạt tối thiểu từ 2,500$ trở lên tại một dự án mà chúng tôi giới thiệu trên website;
 • Báo danh trong vòng 05 ngày tính từ ngày dự án kết thúc.

– Thưởng:

 • Mức 1: doanh số nhóm đạt từ 2,500$ – 4,999$; thưởng +0.1% doanh số nhóm.
 • Mức 2: doanh số nhóm đạt từ 5,000$ – 9,999$; thưởng +0.2% doanh số nhóm.
 • Mức 3: doanh số nhóm đạt từ 10,000$ – 19,999$; thưởng +0.5% doanh số nhóm.
 • Mức 4: doanh số nhóm đạt từ 20,000$ – 49,999$; thưởng +0.8% doanh số nhóm.
 • Mức 5: doanh số nhóm đạt từ 50,000$ – 99,999$; thưởng +1% doanh số nhóm.
 • Mức 6: doanh số nhóm đạt từ 100,000$ – 499,999$; thưởng +1.2% doanh số nhóm.
 • Mức 7: doanh số nhóm đạt từ 500,000$ trở lên; thưởng +1.5% doanh số nhóm.
Cấp độ Doanh số nhóm ($) Thưởng (%)
1 2,500 – 4,999 +0.1
2 5,000 – 9,999 +0.2%
3 10,000 – 19,999 +0.5%
4 20,000 – 49,999 +0.8%
5 50,000 – 99,999 +1%
6 100,000 – 499,999 +1.2%
7 500,000$ – ∞ +1.5%

Ví dụ: Bạn tham gia dự án X và phát triển hệ thống, doanh số nhóm tại dự án X của bạn đạt 50,000$.

=> Bạn sẽ được HC4M trả thưởng 1% doanh số nhóm, tức 50,000$ x 1% = 500$.

Nhưng trong trường hợp dự án không hiển thị doanh số nhóm mà chỉ hiển thị khoản tiền hoa hồng tôi nhận được từ hệ thống thì sẽ tính như thế nào?

Chúng tôi sẽ tính khoản thưởng này, như sau:

 • Mức 1: hoa hồng nhận được từ 150$ – 299$; thưởng +1% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 2: hoa hồng nhận được từ 300$ – 599$; thưởng +3% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 3: hoa hồng nhận được từ 600$ – 1,199$; thưởng +8% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 4: hoa hồng nhận được từ 1,200$ – 2,999$; thưởng +14% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 5: hoa hồng nhận được từ 3,000$ – 5,999$; thưởng +17% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 6: hoa hồng nhận được từ 6,000$ – 29,999$; thưởng +20% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
 • Mức 7: hoa hồng nhận được từ 30,000$ trở lên; thưởng +25% số tiền hoa hồng bạn nhận được.
Cấp độ Hoa hồng ($) Thưởng (%)
1 150 – 299 +1%
2 300 – 599 +3%
3 600 – 1,199 +8%
4 1,200 – 2,999 +14%
5 3,000 – 5,999 +17%
6 6,000 – 29,999 +20%
7 30,000$ – ∞ +25%

Ví dụ: Bạn tham gia dự án X và hoa hồng nhận được là 3,000$; bạn sẽ được HC4M trả thưởng +17% số tiền hoa hồng bạn nhận được, tức 3,000$ x 17% = 510$.

*Chú ý:

 • Khoản thưởng chỉ trả 01 lần khi dự án bạn tham gia đã kết thúc theo thông báo từ HC4M Club;
 • Chúng tôi sẽ xét duyệt khoản thưởng thủ công vì vậy mọi nỗ lực gian lận để nhận khoản thưởng này sẽ bị từ chối vĩnh viễn.

II. Thưởng cho TOP Leader có doanh số cao nhất tại một dự án (TOP Leader Bonus)

Ngoài khoản thưởng doanh số, HC4M sẽ tặng thưởng thêm cho 03 Leader xuất sắc có doanh số nhóm cao theo thứ tự 1,2,3 tại một dự án với khoản thưởng “TOP Leader“. Tổng giải thưởng của chương trình là 30$/ dự án;

– Điều kiện:

 • Là thành viên đăng kí trực tiếp dưới HC4M;
 • Doanh số nhóm đạt tối thiểu từ 5,000$ trở lên tại một dự án mà chúng tôi giới thiệu trên blog;
 • Báo danh trong vòng 05 ngày tính từ ngày có thông báo nhận thưởng cho đến khi liên hệ với chúng tôi.

– Thưởng:

 • Top 1: 20$;
 • Top 2: 8$;
 • Top 3: 2$.

Trong trường hợp có 01 Leader duy nhất đạt điều kiện, toàn bộ phần thưởng này sẽ được trao cho Leader đó.

*Chú ý:

 • Khoản thưởng chỉ trả 01 lần khi dự án bạn tham gia đã kết thúc theo thông báo từ HC4M Club;
 • Chúng tôi sẽ xét duyệt khoản thưởng thủ công vì vậy mọi nỗ lực gian lận để nhận khoản thưởng này sẽ bị từ chối vĩnh viễn.

Để nhận được phần thưởng này, bạn cần liên hệ với HC4M Club qua Telegram hoặc Email, và cung cấp các thông tin để nhận thưởng, bao gồm:

 • Tên dự án:
 • Email:
 • Username:
 • Doanh số nhóm:
 • Hình ảnh chụp cấu trúc nhóm của bạn:
 • ID thanh toán Binance của bạn (Pay ID Binance) hoặc ví Perfect Money:

Thông tin liên hệ để nhận thưởng

Telegram: https://t.me/hyipcenter4me_admin

Email: admin@hyipcenter4me.com

Trân trọng,

QTV. HC4M Club


Hello team,

From 06:00, October 1, 2021 onwards, HC4M Club will add a bonus program for Leaders and TOP Leaders who join us.

I. Leader Bonus

– Condition:

 • Register an account under HC4M Club;
 • Turnover $2.500 or more in a project;
 • Contact us within 05 days from the date the project ends.

– Bonus:

 • Rank 1: turnover from $2.500 to $4.999; bonus +0.1% turnover.
 • Rank 2: turnover from $5.000 to $9.999; bonus +0.2% turnover.
 • Rank 3: turnover from $10.000 to $19.999; bonus +0.5% turnover.
 • Rank 4: turnover from $20.000 to $49.999; bonus +0.8% turnover.
 • Rank 5: turnover from $50.000 to $99.999; bonus +1% turnover.
 • Rank 6: turnover from $100.000 to $499.999; bonus +1.2% turnover.
 • Rank 7: turnover $500.000 or more; bonus +1.5% turnover.
 Rank Turnover ($) Bonus (%)
1 2,500 – 4,999 +0.1
2 5,000 – 9,999 +0.2%
3 10,000 – 19,999 +0.5%
4 20,000 – 49,999 +0.8%
5 50,000 – 99,999 +1%
6 100,000 – 499,999 +1.2%
7 500,000$ – ∞ +1.5%

Ex: Your turnover reaches $50,000, you will receive a bonus of $50,000 x 1% = $500.

Don't show your turnover but only the commission you received from the project

 • Rank 1: commission you receive in the project from $150 – $299; bonus +1% commission.
 • Rank 2: commission you receive in the project from $300 – $599; bonus +3% commission.
 • Rank 3: commission you receive in the project from $600 – $1.199; bonus +8% commission.
 • Rank 4: commission you receive in the project from $1.200 – $2.999; bonus +14% commission.
 • Rank 5: commission you receive in the project from $3.000 – $5.999; bonus +17% commission.
 • Rank 6: commission you receive in the project from $6.000 – $29.999; bonus +20% commission.
 • Rank 7: commission you receive in the project from $30.000 or more; bonus +25% commission.
Rank Commission ($) Bonus (%)
1 150 – 299 +1%
2 300 – 599 +3%
3 600 – 1,199 +8%
4 1,200 – 2,999 +14%
5 3,000 – 5,999 +17%
6 6,000 – 29,999 +20%
7 30,000$ – ∞ +25%

Ex: Your commission reaches $3,000, you will receive a bonus of $30,000 x 17% = $510.

*Note:

 • Pay only once when the project has ended;
 • Fraudulent acts to receive rewards will be permanently rejected.

II. TOP Leader Bonus

Reward 03 excellent Leaders with high turnover on the order of 1,2,3 in a project with the “TOP Leader Bonus”. Total reward is 30$/project.

– Condition:

 • Register an account under HC4M Club;
 • Turnover $5.000 or more in a project;
 • Contact us within 05 days from the date the project ends.

– Bonus:

 • TOP 1: $20
 • TOP 2: $8
 • TOP 3: $2

In case there is only one Leader who meets the conditions, all bonuses belong to that Leader.

*Note:

 • Pay only once when the project has ended;
 • Fraudulent acts to receive rewards will be permanently rejected.

How to get rewards?

You need to contact HC4M Club via Telegram or Email, and provide the information to receive the bonus,

 • Project name:
 • Your email:
 • Username:
 • Turnover:
 • Account screenshot
 • Your Pay ID Binance or Perfect Money wallet:

Contact us

Telegram: https://t.me/hyipcenter4me_admin

Email: admin@hyipcenter4me.com

Best regards,

HC4M team


*Follow us:

→ Telegram Channel: https://t.me/channelhyipcenter4me

→ Telegram group: https://t.me/hyipcenter4me

→ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/hyipcenter4me/

→ Youtube: https://www.youtube.com/channel/hyipcenter4me

→ Twitter: https://twitter.com/hyip_paying

→ Zalo: +84889968515